Không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch của Doanh nghiệp

Ads go here
Bộ Tài chính ban đã hành Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29-1-2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. 

Thông tư 09/2015/TT-BTC

Thông tư quy định về hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. 

Thứ hai: Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau: 
+ Thanh toán bằng Séc; 
+ Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; 
+ Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành 

Thứ ba: Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

Như vậy: nếu doanh nghiệp có cổ đông góp vốn bằng tiền mặt, thì không được xem là góp đủ vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí lãi vay của doanh nghiệp. Ngoài ra, chuyển nhượng cổ phần cũng thuộc đối tượng của thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2015.

Theo Ketoansenvang

Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status