Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Ads go here
Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 14015/BTC-TCHQ về hướng dẫn hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. 

Theo đó, khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu để được hoàn thuế nhập khẩu và miễn thuế xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo định mức với cơ quan hải quan trước khi xuất khẩu.

Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Ads go here

Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền